วันสำคัญเรื่องน่าสนใจ

3 กุมภาพันธ์ ประกาศพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

3 กุมภาพันธ์ ประกาศพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

3 กุมภาพันธ์ 2462 ประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นการจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง

ต่อมาได้ออกพระราชบัญญัติเพิ่มเติมขยายการสงเคราะห์ไปถึงทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และพลเรือนที่ได้ทำหน้าที่ป้องกัน หรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรทั้งภายในและภายนอกประเทศ กำหนดให้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น วันทหารผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (The War Veterans Organization of Thailand) เรียกโดยย่อว่า “อผศ.” จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2491 ปรับปรุงโดยพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2510 และปรับปรุงอีกครั้งโดยพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2560 มีฐานะเป็นองค์การของรัฐเพื่อการกุศล เป็นองค์การเพื่อให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรบ รวมทั้งเชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึก

Back to top button