Wiki

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 2 ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.) (ฝ่ายหน้า)
 • พ.ศ. ไม่ปรากฏ – พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • พ.ศ. ไม่ปรากฏ – พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
 • พ.ศ. ไม่ปรากฏ – พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ร.ด.ม.(ศ))
 • เครื่องยศตามแบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้า
  • พานหมากทองคำ
  • กระโถนทองคำ
  • คนโททองคำ

  Back to top button